Manifesto Estonian

Manifesto Estonian

PEN INTERNATIONALI NAISMANIFEST

Rahvusvahelise PEN-i harta esimene ja kõige tähtsam printsiip on “kirjandus ei tunne piire”. Traditsiooniliselt peeti silmas piire riikide ja inimeste vahel. Paljude naiste jaoks üle kogu maailma – ja kuni üsna hiljutise ajani peaaegu kõigi naiste jaoks – oli esimene, viimane ja kõige võimsam piir tema elukoha uks: tema vanemate või abikaasa kodus. Et naistel oleks õigus sõnavabadusele, õigus lugeda, õigus kirjutada, peab neil olema õigus vabalt liikuda, seda nii füüsiliselt, sotsiaalselt kui ka intellektuaalselt. Vähe on ühiskondi, kus iseseisev naine ei kutsu esile vaenu. PEN usub, et naiste vastu suunatud vägivald kõigis oma avaldumisvormides, nii koduseinte vahel kui ka avalikus ruumis, loob ohtlikke tsensuuri vorme. Üle kogu maailma väärtustatakse kultuuri, religiooni ja traditsiooni enam kui inimõigusi, põhjendades nendega naiste ja tüdrukute väärkohtlemist ja väärkohtlemise kaitsmist. PEN usub, et inimese vaigistamine tähendab tema olemasolu eitamist. See on teatud mõttes surm. Inimkond on vaesem ja viletsam, kui naised ei saa oma loomingulisust ja teadmisi vabalt ja täielikult väljendada.

PEN TOETAB JÄRGMISI RAHVUSVAHELISTELT TUNNUSTATUD PÕHIMÕTTEID:

  1. VÄGIVALLATUS: Peatada naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivald kõigis avaldumisvormides, kaasa arvatud juriidiline, füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, verbaalne, ja digitaalne; edendada keskkonda, kus naised ja tüdrukud võivad end vabalt väljendada, ja tagada, et soopõhine vägivald saaks alati põhjalikult uuritud ja karistatud ning ohvrid õiglaselt hüvitatud.
  2. TURVALISUS: Kaitsta naiskirjanikke ja ajakirjanikke ning võidelda naiskirjanike ja -ajakirjanike vastu toime pandud vägivaldsete tegude ja ahistamise karistamatuse vastu, niihästi füüsilises maailmas kui ka internetis.
  3. HARIDUS: Kõrvaldada soopõhine ebavõrdsus hariduse kõikidel astmetel, toetada kõigi naiste ja tüdrukute ligipääsu kvaliteetsele haridusele ja tagada, et naistel on võimalik lugemise ja kirjutamise läbi täiel määral teostada oma õigust haridusele.
  4. VÕRDSUS: Tagada, et naised oleksid seaduse silmis meestega võrdsed, mõista hukka naiste diskrimineerimine kõigis avaldumise vormides, astuda vajalikud sammud diskrimineerimise kaotamiseks ning tagada naiskirjanike arengu ja edasijõudmise toetamise läbi kõikide inimeste võrdsus.
  5. LIGIPÄÄS: Tagada, et kõigil naistel oleks täielik ligipääs õiguskaitsele kõikide kodaniku, poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste puhul, et võimaldada neile täielik ja vaba osalus kogu meedias ja kõikides kirjanduslikes vormides ning võimaldada naiste avalikku tunnustamist. Lisaks tagada kõigile naistele ja tüdrukutele võrdne ligipääs kõigile meedia vormidele kui sõnavabaduse vahenditele.
  6. VÕRDVÄÄRSUS: Edendada naiskirjanike võrdset majanduslikku osalust ja tagada, et naiskirjanikud ja ajakirjanikud on võetakse tööle ja tasustatakse meestega võrdsetel alustel ilma igasuguse diskrimineerimiseta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *