Manifesto Bulgarian

Manifesto Bulgarian

Манифест на жените към Международния ПЕН

Първият и основополагащ принцип в Хартата на ПЕН постановява, че „литературата не познава граници”. Границите разделят държавите и народите в традиционния смисъл. За много жени по света, а за повечето относително доскоро, първата, последната, а може би и най-сериозната бариера е била вратата на дома, в който живеят. Този на родителите или на съпруга им. За да могат жените да се изразяват свободно, да четат и да пишат, те трябва да имат правото да се движат във физически и социален смисъл и да се развиват в интелектуално отношение. Не са много социалните системи, които приемат това без враждебност.

ПЕН изразява убеждението си, че насилието срещу жените, във всички свои многообразни форми, в дома или извън него, създава опасни форми на цензура. Културата, религията и традициите по света имат постоянен ценностен превес над човешките права и се използват като аргумент за насърчаване или защита на насилието над жени и момичета.

ПЕН твърди, че заглушаването на изразяването е отказ да се признае човешкото съществуване. Това е своеобразна смърт. Човечеството има потребност и е лишено от пълното и свободното реализиране на женската креативност и познание.

ПЕН подкрепя следните международно признати принципи:

  1. НЕНАСИЛИЕ – да се прекрати насилието във всички форми над жени и момичета като това включва правна, физическа, сексуална, психологическа, вербална форма и такава, свързана с цифровото пространство. Да се създава среда, в която жените и момичетата се изразяват свободно като насилието, основано на пол, да подлежи на пълно разследване и наказание, както и на компенсация за жертвите.
  2. БЕЗОПАСТНОСТ – да се защищават жените писатели и журналисти и да не се допуска ненаказуемост за акт на насилие и тормоз, извършен срещу тях в глобален мащаб и онлайн.
  3. ОБРАЗОВАНИЕ – да се отстрани несъответствието по пол на всички нива на образованието като се осигури пълен достъп до качествено образование на всички жени и момичета и се осигури среда за цялостното реализиране на техните образователни права да четат и да пишат.
  4. РАВЕНСТВО – да се осигури равенство по закон между жените и мъжете. Да се изобличи във всички свои форми дискриминацията срещу жените и да се вземат всички необходими мерки за нейното прекратяване и осигуряване на пълно равенство между хората чрез развитието и прогреса на жените писатели.
  5. ДОСТЪП – да се осигури достъп на жените до пълния обем граждански, политически, икономически, социални и културни права за постигане на пълноценно и свободно участие на жените и тяхното публично признание във всички медии и съобразно литературните форми на изява. Освен това, да се осигури равен достъп на жените и момичетата до всички форми на информационни средства с цел постигане на свобода на изразяването.
  6. РАВНОПОСТАВЕНОСТ – да се поощрява равнопоставеното икономическо участие на жените писатели и да се осигури заетостта на жените писатели и журналисти и тяхното еднакво възнаграждение с това на мъжете, без дискриминация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *