Manifesto Norwegian

Manifesto Norwegian

PEN Internationals Kvinnemanifest

Det første og grunnleggende prinsippet i PENs charter slår fast at «litteraturen ikke kjenner noen grenser.» Disse grensene ble tradisjonelt oppfattet som grenser mellom land og folk. For mange kvinner i verden – og til relativt nylig for nesten alle kvinner – var den første, og den siste, og kanskje den mest merkbare grensen døren i huset hvor hun bodde: foreldrenes eller ektemannens hus. For at kvinner skal ha ytringsfrihet, retten til å lese, retten til å skrive, må de ha retten til å streife fritt fysisk, sosialt og intellektuelt. Det finnes få samfunnssystemer som ikke ser med fiendtlige øyne på en kvinne som går for seg selv.

PEN mener at volden mot kvinner, i alle dens mange former, både innenfor hjemmets vegger og i den offentlige sfære, skaper farlige former for sensur. Over hele verden blir kultur, religion og tradisjon gjentatte ganger tillagt større verdi enn menneskerettigheter, og brukt som argumenter for å oppmuntre til eller forsvare skader som utøves mot kvinner og jenter.

PEN mener at å kneble et menneske er å fornekte dets eksistens. Dette er en form for død. Menneskeheten er både mangelfull og fattig uten den fulle og frie ufoldelsen av kvinners kreativitet og kunnskap.

PEN gir sin tilslutning til følgende internasjonalt anerkjente prinsipper:

  1. IKKE-VOLD: Sett en stopper for alle slags former for vold mot kvinner og jenter, det være seg juridisk, fysisk, seksuell, psykologisk, verbal eller digital; fremme et miljø der kvinner og jenter kan uttrykke seg fritt, og sikre at all kjønnsbasert vold blir grundig etterforsket og straffet, og ofrene gitt kompensasjon.
  2. SIKKERHET: Beskytte kvinnelige forfattere og journalister, og bekjempe straffrihet for voldshandlinger og trakassering begått mot kvinnelige forfattere og journalister i verden og på nettet.
  3. UTDANNELSE: Eliminere kjønnsforskjeller på alle utdannelsesnivåer ved å fremme full tilgang på kvalitetsutdannelse for alle kvinner og jenter, og sikre at kvinner kan utøve sine utdannelsesmessige rettigheter til å lese og skrive.
  4. LIKHET: Sikre at kvinner innrømmes likhet med menn for loven; fordømme diskriminering av kvinner i alle slags former, og ta de nødvendige skritt for å eliminere diskriminering, og sikre full likhet for alle mennesker gjennom kvinnelige forfatteres uvikling og fremgang.
  5. TILGANG: Sikre at kvinner gis den samme tilgangen til den fulle bredden av sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, for å muliggjøre kvinners fulle og frie deltagelse og offentlige anerkjennelse innenfor alle medier, og innenfor hele spekteret av ulike litterære former. Videre sikre lik tilgang for kvinner og jenter på alle slags medierformer som redskap for ytringsfrihet.
  6. LIKESTILLING: Fremme lik økonomisk deltagelse for kvinnelige forfattere, og sikre at kvinnelige forfattere og journalister ansettes og lønnes på like vilkår som menn, uten diskriminering.

Translated to Norwegian by Johanne Fronth-Nygren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *