Manifesto Latvian

Manifesto Latvian

Starptautiskā PEN kluba sieviešu manifests

PEN hartas pirmais dibināšanas princips apgalvo, ka “literatūra nepazīst robežas”. Ar šīm robežām tradicionāli tika saprastas robežas starp valstīm un tautām. Daudzām — un gandrīz visām — sievietēm līdz salīdzinoši nesenai pagātnei pirmā un pēdējā, iespējams, visgrūtāk pārvaramā robeža, bija ārdurvis vecāku vai vīra mājās.

Lai sievietēm būtu tiesības runāt, lasīt, rakstīt, viņām nepieciešama brīvība fiziski, sociāli un intelektuāli brīvi pārvietoties. Pastāv tikai dažas sabiedriskās iekārtas, kurās sieviete, kas staigā viena pati, netiek uztverta naidīgi.

PEN uzskata, ka vardarbība pret sievietēm visās tās daudzajās formās, gan aiz māju sienām, gan publiskā telpā, rada bīstamas cenzūras formas. Visā pasaulē kultūra, reliģija un tradīcijas atkārtoti vērtētas augstāk par cilvēktiesībām un tiek izmantotas kā argumenti, lai veicinātu vai aizstāvētu sievietēm un meitenēm nodarīto kaitējumu. PEN uzskata, ka cilvēka apklusināšana nozīmē viņa pastāvēšanas noliegumu. Tā ir sava veida nāve. Bez pilnīgas un brīvas sieviešu radošās izpausmes un zināšanām cilvēce noplicinās un paliek zaudētājos.

PEN atbalsta šādus starptautiski atzītus principus:

  1. NEVARDARBĪBU: Izbeigt vardarbību pret sievietēm un meitenēm visās tā formās, arī juridiskajā, fiziskajā, seksuālajā, psiholoģiskajā, verbālajā un digitālajā sfērā; veicināt vidi, kurā sievietes un meitenes var brīvi izteikties un nodrošināt, lai visa vardarbība dzimuma dēļ tiktu visaptveroši izmeklēta un sodīta, kā arī cietušajiem tiktu paredzēta kompensācija.
  2. DROŠĪBU: Aizsargāt sievietes rakstnieces un žurnālistes, apkarot nesodāmību par vardarbīgiem aktiem un uzmākšanos rakstniecēm un žurnālistēm kā fiziski, tā interneta vidē.
  3. IZGLĪTĪBU: Izskaust dzimumu nevienlīdzību visos izglītības līmeņos, veicinot pilnīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai visām sievietēm un meitenēm un nodrošinot tām tiesības uz izglītību, iespēju apgūt lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
  4. LĪDZTIESĪBU: Nodrošināt sievietēm vienlīdzību ar vīriešiem likuma priekšā; nosodīt visa veida sieviešu diskrimināciju un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu diskrimināciju un nodrošinātu visu cilvēku vienlīdzību, attīstot un atbalstot sievietes rakstnieces.
  5. PIEEJAMĪBU: Nodrošināt sievietēm vienādu pieeju visām civilajām, politiskajām, ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, lai nodrošinātu viņu pilnīgu un brīvu līdzdalību un publisku atzinību plašsaziņas līdzekļos un visu literāro formu spektrā. Papildus, sievietēm un meitenēm jānodrošina vienāda piekļuve visāda veida plašsaziņas līdzekļiem kā izteiksmes brīvības instrumentiem.
  6. LĪDZVĒRTĪBU: Veicināt sieviešu rakstnieču vienlīdzīgu dalību ekonomikā, un nodrošināt rakstniecēm un žurnālistēm vienādu nodarbinātību un vienlīdzīgu apmaksu ar vīriešiem bez jebkādas diskriminācijas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *