Manifesto Zulu

Manifesto Zulu

Umgomo wokuqala koyisisekelo se PEN Charter uthi:

Okubhaliwe akuvaliwe mmingcele. Imingcele yayicatshangwa njengento ephakathi kwamazwe nabantu, ngokwabesifazane emhlabeni jikeleke.

Kuze kube zolo lokhu, owokuqala nowokugcina, cishe kunayo yonke imingcele, bekuyisivalo sendlu, owesifazane ahlala kuyo: umuzi wabazali noma womyeni wakhe.

Ukuze abesifazane bakhulume ngokukhululeka, ilungelo lokufunda, ukubhala, kumele babe nelungelo lokugcaluza ngaphandle kwezibopho, ukuhlangana nokuveza imibono yabo.

Kunezinqumo ezimmbalwa ezingenalo unya, lokuba owesifazane ozihambele yedwa.

I PEN ikholelwa ukuthi indluzula ebhekiswe kwabesifazane kuyo yonke imikhakha yayo, ngaphakathi ekhaya nasemphakathini, idala izinhlaka eziyingozi zokuqeda amandla kwabesifazane.

Emhlabeni jikelele isiko, inkolo nendlela yokuziphatha yomphakathi, yizinto eziphakanyiswa ngaphezu kwamalungelo esintu.

Zisetshenziswa njengezimpikiswano noma ekuvikeleni ukucindezelwa kwabantu besifazane nezingane zamantombazane.

I PEN ikholelwa ekutheni isenzo sokuvinjelwa ukukhuluma somuntu, sifana nokwenza abesifazane babe abangekho, bafana nento efileyo.

Isintu siyaxhuga ngaphandle kwelungelo eligcwele lokukhuluma, ukwakha nolwazi lwabesifazane.

Translation by HRH Princess Nandi Zulu of the Zulu Royal House in KwaZulu Natal, South Africa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *